ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

Политика за поверителност на Търговски представител в България

М Кар София, със седалище и адрес на управление бул. Черни връх 53, е aдминистратор на лични данни по отношение на Вашите лични данни.

Търговският представител е независимо юридическо лице и не е част от BMW Групата, но извършва дейност, ползвайки марката на BMW с лиценз да продава и обслужва превозни средства на BMW. Моля, консултирайте се с „БМВ България“ ЕООД, относно обработването на лични данни от тези дружества от BMW Групата.

Данните за контакт на Длъжностното лице, отговорно за защитата на личните данни на Търговския представител са, както следва:

Огнян Боянов

dpo@bmw-mcarsofia.bg

гр. София, бул. Черни връх 53


Как събираме Вашите лични данни?

Търговският представител обработва личните Ви данни, наред с друго, при следните поводи:

 • Ако се свържете с нас директно, например чрез уебсайта на Търговския представител, за да поискате информация за BMW продукти и услуги.
 • Ако купувате продукт или услуга директно от нас.
 • Ако отговорите на нашите директни маркетингови кампании, например чрез попълване на карта за отговор или вкарване на данни онлайн на наш уебсайт.
 • Ако личните Ви данни са прехвърлени към нас от дружества от BMW Групата или други трети лица.
 • Ако други бизнес партньори извършат позволено прехвърляне на личните Ви данни към нас.
 • Ако сме се сдобили с личните Ви данни от други източници (като брокер на търговски адрес)

Ако предоставяте информация от името на друго лице, трябва да се уверите, че на това лице е била предоставена тази политика на поверителност, преди да предоставите информацията. Ако сте на възраст под 16 години, моля не ни предоставяйте каквато и да било Ваша информация, освен ако нямате разрешението на родител или настойник да направите това.

Молим за Вашето съдействие да поддържаме Вашата информация актуална, като ни информирате за всякакви промени в данните Ви за контакт или предпочитанията Ви.


Каква информация може да бъде събрана за Вас?

Следните видове информация за Вас може да бъде събрана чрез различни услуги и информационни канали, описани в тази Политика на поверителност:

 • Данни за контакт ► име, обръщение, инициали, адрес, телефонни номера, e-mail адрес, факс номер.
 • Лични данни ►дата на раждане, семейно положение, членове на семейството, свидетелство за правоуправление на МПС (вид), професия, тест драйв, хобита, предпочитан начин на плащане, предпочитан начин за контакт, VIN, име на дружество.
 • Интереси ► информация, която ни предоставяте за своите интереси, включително видове превозни средства, от които се интересувате.
 • Ползване на уебсайта и комуникациите ► как използвате нашия уебсайт и дали отваряте или препращате комуникацията от нас, включително информация, събрана чрез бисквитки (cookies) и други проследяващи технологии (нашата Политика за бисквитките може да бъде намерена тук).
 • Информация за продажби и сервизни услуги ► информация относно покупки, включително предпочитан търговски представител, клиентски номер и номер на договор, поддръжка и сервизни услуги, включително жалби и претенции.
 • Информация за историята на клиента ► данни за удовлетвореността на клиента (и допълнителна информация от платформата за самообслужване), получени оферти, данни за закупуването на автомобила, включително модел, конфигурация, дата на закупуване, дата на регистрация, номер на регистрационни табели, дата на поръчка, дата на доставка, собственик на автомобила, ценова листа, информация за гаранция, остатъчна стойност, незадължителна информация за застраховка (например: брой превозни средства в домакинството, ползване на мобилни услуги), данни за закупуване на резервни части, аксесоари и лайфстайл продукти, данни, събирани от посещение при търговски представител (например: запитвания, консултантска информация, отговорни консултанти по продажбите, история на сервизното обслужване), история на кампаниите и отговори на кампаниите,), история на оплакванията, история на сервизното обслужване.
 • Устройства и ползване на услуги ►как използвате Вашето устройство (мобилно или в превозното средство) и услуги, предлагани на устройството.
 • Данни за конфигурацията на превозното средство ► информация за функциите и текущите настройки на Вашия автомобил (идентифицирана по Идентификационния номер на превозното средство).
 • Техническа информация за превозното средство ► информация за това как изпълняват или как са изпълнявали функциите си двигателят и системите на превозното средство, ниво на резервоара, оставащи (оставащо пътуване) километри до зареждане, RTTI-данни (входящи данни от навигацията), външна температура, пробег, средна скорост.
 • Местоположение на превозното средство / устройството ► местоположението на Вашето превозно средство или мобилно устройство.


Как може да бъде използвана Вашата информация?

Използването на лични данни, съгласно законодателство на ЕС за защита на личните данни, трябва да бъде обосновано по едно от няколко правни „основания“ и от нас се изисква да посочим основанията за всяко едно ползване на информация в настоящата политика. Обяснение относно обхвата на наличните основания може да бъде намерено по-долу. Ние отбелязваме основанията, които ползваме, за да обосновем всяко ползване на Вашата информация до самото ползване.


Обслужване на клиенти и Маркетинг – за да отговаряме на запитвания и да Ви предоставяме новини и оферти, Търговският представител събира Данни за контакт, Лични данни, Интереси, Ползване на уебсайта и комуникациите и Информацията за продажби и сервизни услуги, Данни за конфигурацията на превозното средство и Техническата информация за превозното средство, за да определи какви новини и оферти е най-вероятно да представляват интерес за Вас и за да се свърже с Вас относно тези оферти, съгласно Вашите маркетинг предпочитания. Търговският представител може да споделя тази информация с „БМВ България“ ЕООД, за да отговарят на Вашите запитвания и да изготвят по-конкретна оферта за Вас.

Основание за обработване: Съгласие, легитимен интерес

Легитимен интерес: Това обработване се основава на легитимния интерес на Търговския представител да промотира и предоставя информация за своите продукти и услуги. Основните права и свободи на клиентите са преценени в интерес на Търговския представител да обработва лични данни за идентифицираната цел.

Избор: Съгласието за маркетинг може по всяко време да бъде оттеглено с действие занапред. Клиентът може също да възрази срещу обработката за целите на директния маркетинг.


Информация за продажби и сервизни услуги – за да обработим Вашата продажба, да конфигурираме и обслужваме в сервиз Вашето превозно средство ► Търговският представител ще събира Данни за контакти, Данни за конфигурацията на превозното средство, Техническа информация за превозното средство и Информация за продажби и сервизни услуги, както и Информация за историята на клиентите при покупка, сервиз или ремонт на превозно средство от или заедно с тях като част от продажбата или сервизната услуга, включително искания по гаранции и проверки, и ще ги използват, за да предоставяте услугите, които поискате, и за да Ви уведомяват за проблеми, свързани с Вашето превозно средство. Тази информация може да бъде предоставяна за достъп от“БМВ България“ ЕООД и BMW AG за отстраняване на технически или други проблеми, свързани с предоставянето на тези услуги.

Посочените по-горе администратори могат също така да получат ограничена информация за Местоположението на превозното средство по време на процеса на ремонт, която ще се използва само в съответствие с Предпазните мерки за местоположението.

Предоставянето на лични данни за целите на продажбите и предоставянето на сервизни услуги е договорно изискване и непредоставянето им ще възпрепятства правилното изпълнение на договора или дори ще го направи невъзможно.

Основание за обработване: Изпълнение на договор; легитимен интерес

Законен интерес: Това обработване се основава на легитимния интерес на Търговския представител да поддържа най-високи стандарти на продажби, услуги и продукти, предлагани от Търговския представител. Основните права и свободи на клиентите бяха преценени в интерес на Търговския представител да обработва лични данни за идентифицираната цел.

Избор: Клиентът може да възрази по всяко време срещу обработката на личните му данни на основания, които са свързани с конкретната ситуация.


Спазване на законово задължение, свързано с Вашата информация – за да спазваме нашите правни задължения към правоприлагащите, регулаторните и съдебните органи и власти ► Търговският представител е подчинен на законите в България и трябва да спазва тези закони. Това включва предоставянето на Вашата информация на правоприлагащите органи, регулаторните органи и съдилищата, както и на трети страни, във връзка с производства или разследвания навсякъде по света, където са принудени да направят това. Когато е разрешено, ние ще насочим такова искане към Вас или ще Ви уведомим преди да отговорим, освен ако това не е във вреда за предотвратяването или разкриването на престъпление.

Предоставянето на лични данни с цел изпълнение на законови задължения, свързани с Вашата информация, е изискване по закон и зависи от конкретно запитване, отправено към нас от съответните органи и власти.

Основание за обработване: Законово задължение; установяване, упражняване на право на завеждане или защита при правни искове.

Избор: Няма


Прехвърляне на трети лица

Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени на трети лица, при условие, че съществуват правни основания за прехвърлянето.

Вашите лични данни могат да бъдат споделени със следните юридически лица:

 • Дружества от BMW Групата
 • Договорни партньори и сервизи
 • Дружества, предоставящи услуги на Търговския представител, като IT поддръжка и други
 • Застрахователни компании
 • Компании, предоставящи гаранция на продукти
 • Куриерски фирми

Въпреки че не можем да гарантираме, че предаването на данни през интернет или уебсайта е без риск от кибер атаки, ние и нашите подизпълнители и бизнес партньори работим усилено, за да поддържаме физически, електронни и процедурни гаранции за защита на Вашата информация в съответствие с приложимите изисквания за защита на данните.

Цялата Ви информация се съхранява на наши защитени сървъри или на сървъри на наши подизпълнители или бизнес партньори (или на защитен хартиен носител) и тя е достъпна и използвана в съответствие с нашите политики и стандарти за сигурност (или идентични стандарти на нашите подизпълнители или бизнес партньори).


Как защитаваме информацията Ви?

Използваме разнообразни мерки за сигурност, включително инструменти за криптиране и удостоверяване, за да защитим и поддържаме сигурността, целостта и достъпността на Вашата информация.

Въпреки че не можем да гарантираме, че предаването на данни през интернет или уебсайта е без риск от кибератаки, ние и нашите подизпълнители и бизнес партньори работим усилено, за да поддържаме физически, електронни и процедурни мерки за защита на Вашата информация в съответствие с приложимите изисквания за защита на данните:

 • строго ограничен личен достъп до Вашите данни на база „необходимост да се знае“ и само за целите на комуникацията
 • прехвърляне на събраните данни: само в криптирана форма
 • съхранявате на силно поверителни данни (напр. информация за кредитна карта): само в криптирана форма
 • защитни стени на IT системи за забрана на неоторизиран достъп (напр. от хакери)
 • постоянно следене на достъпа до IT системи за откриване и прекратяване на злоупотреба с лични данни

Когато Ви предоставим (или сте избрали да Ви предоставим) парола, която Ви дава достъп до определени части от уебсайта или друг портал, приложение или услуга, които управляваме, Вие сте отговорни за запазването на тази парола като поверителна и за спазването на всяка друга от процедурите за сигурност, за които Ви уведомяваме. Молим да не споделяте паролата си с никого.


Предпазни мерки за местоположението

Някои услуги могат да се предлагат само когато разкриете местоположението си или местоположението на автомобила си. Ние приемаме поверителността на информацията за местоположението много сериозно.

Следните предпазни мерки се прилагат към информацията за местоположението (включително информация, достъпна като част от процеса на обслужване на превозното средство):

 • Поддържа се само във форма, свързана с Вас или Вашето превозно средство, докато е необходимо да се изпълни целта, за която сте дали съгласие.
 • Предоставя се или се получава достъп само в тази форма, която е необходимо, за да се осигури исканата услуга или когато ние сме задължени да задържим и / или предоставим разкриването на информацията по закон (и когато ние сме задължени да предоставим информацията на правоприлагащите органи или на всяка друга трета страна, ние ще Ви уведомим, освен ако това не е във вреда за предотвратяването или разкриването на престъпление или нямаме право да го направим).
 • Информацията за местоположението на автомобила и информацията за местоположението на устройството не са свързани, освен ако не са необходими за предоставяне на исканата услуга.
 • Всяко друго използване на информация за местоположението за целите на анализа ще се извършва върху необратимо анонимизирани набори от данни.

„БМВ България“ ЕООД може да имат достъп до информация за местоположението на автомобила и BMW AG може да има достъп до информацията за местоположението на устройството чрез предоставяните от тях услуги (например ConnectedDrive).

При първоначално закупуване на автомобил, при активиране или конфигуриране на услуга или приложение (например ConnectedDrive или Connected App), ще получите подробно описание на информацията за местоположението, която  получаваме, за да Ви предоставяме услугата, която зависи от тази информация. Можете да контролирате дали да продължаваме да събираме или пазим тази информация чрез портала за самообслужване myBMW Self Service Portal, така че бъдещата информация за местоположението да не се събира. Моля, имайте предвид, че може да не успеем да предоставим определени функции на нашите услуги, ако ограничите събирането на информацията за местоположението.


Колко дълго съхраняваме Вашата информация?

Съхраняваме Вашата информация толкова дълго, колкото е необходимо с оглед на целта, за която сме я получили, и всички други разрешени свързани цели (например, когато е уместно да се защитим при съдебна претенция срещу нас). Така че, ако информацията се използва за две цели, ще я запазим, докато целта с по-дълъг период за съхранение изтече; но ще спрем да я използваме за тази цел с по-кратък период, след изтичането на този период.

Ние ограничаваме достъпа до Вашата информация до тези лица, които трябва да я използват за съответната цел.

Периодите на съхранение се основават на бизнес нуждите и информацията, която вече не е необходима, е необратимо анонимизирана (анонимизираната информация може да бъде запазена) или сигурно унищожена.

Обслужване на клиенти и маркетинг: Във връзка с Вашата информация, използвана за Обслужване на клиенти и за маркетингови цели, може да запазим информацията ви за тази цел в рамките на периода на договорните взаимоотношения до изричното оттегляне на съгласието Ви.

Ползване за изпълнение на договор за продажба на превозни средства и услуги или финансиране на превозни средства: Във връзка с Вашата информация, използвана за изпълнение на договорни задължения с Вас, ние можем да запазим тези данни, докато договорът е в сила и 5 години след това.

Съдебни претенции: във връзка с каквато и да е информация, за която ние основателно вярваме, че ще ни бъде необходима, за да се защитим при съдебна претенция срещу нас или трета страна, ние може да запазим тези данни толкова дълго, колкото може да бъде необходимо.


Прехвърляне на Вашата информация към трети държави

Вашите лични данни  могат да бъдат прехвърлени към държава извън Европейското икономическо пространство (ЕИП) за всяка от посочените цели, в която законите за защита на личните данни могат да бъдат с по-нисък стандарт, отколкото в ЕИП. Ще гарантираме, че всички Ваши данни, които са достъпни извън ЕИП, ще се обработват при спазване на съответните предпазни мерки.

Някои държави извън ЕИП, като Канада и Швейцария, са одобрени от Европейската комисия като предоставящи по същество идентична защита като законите за защита на данните на държавите от ЕИП и следователно не са необходими допълнителни правни гаранции. В държави, които не са имали такова одобрение, като Индия или Япония, ние ще поискаме Вашето съгласие за прехвърлянето, при условие че трансферът е обект на одобрени от Европейската комисия договорни условия, които налагат идентични задължения за защита на личните данни директно на получателя, освен ако ни е позволено от приложимото право за защита на данните да извършваме такива трансфери без тези формалности.

Вашите данни  няма да бъдат прехвърлени към държави извън ЕИП.


Връзка с нас, Вашите права на защита на личните данни и Вашето право на жалба пред органите за защита на личните данни

Ако имате някакви въпроси относно използването на Вашата информация, трябва да се свържете с М Кар София на е-мейл dpo@bmw-mcarsofia.bg. В допълнение можете да се свържете с отговорното длъжностно лице по защита на данните, посочено по-горе.

Имате право да:

 • поискате от нас да Ви предоставим допълнителни подробности за това как се ползва Вашата информация
 • поискате от нас да Ви предоставим достъп до личните Ви данни и да Ви предоставим копие от информацията, която Вие сте ни предоставили
 • получите  личните данни, които Ви засягат и сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и – когато е технически възможно – да  прехвърлите тези данни на друг администратор безпрепятствено, ако обработването на Вашите данни се основава на Вашето съгласие или договор и се извършва чрез автоматизирани средства
 • поискате от нас да актуализираме всички неточности в информацията, която съхраняваме
 • поискате от нас да изтрием всяка информация, за която вече нямаме законно основание да използваме
 • когато обработката се основава на съгласие и във връзка с какъвто и да е директен маркетинг, да оттеглите Вашето съгласие, за да спрем тази конкретна обработка занапред
 • направите възражение срещу всяка обработка (включително профилиране) въз основа на легитимните интереси, дължащи се на конкретната Ви ситуация, освен ако нашите причини за извършване на тази обработка не представляват каквото и да било нарушение на Вашите права за защита на личните данни
 • поискате от нас да ограничим използването на информацията Ви (напр. докато се разследва жалба)

Упражняването на тези права подлежи на определени изключения, за да се защити общественият интерес (напр. предотвратяването или разкриването на престъпления), нашите интереси (напр. запазването на законните привилегии) ​​или правата и свободите на другите. Ако упражнявате някое от тези права, ние ще проверим Вашето право да ги упражнявате и ще отговорим без ненужно забавяне, но не по-късно от един месец. При по-сложни случаи или по време на получаване на многобройни искания, този период може да бъде удължен с още два месеца, за което ще Ви информираме.

Ако не сте удовлетворени от използването на Вашата информация или от нашия отговор при упражняване на тези права, имате право да подадете жалба до Вашия орган за защита на личните данни (Комисия за защита на личните данни: https://www.cpdp.bg).

М Кар София

бул. Черни връх 53,
гр. София, 1407,

contact@bmw-mcarsofia.bg

Шоурум: (+359) 2 45 17 800
Шоурум: (+359) 2 45 17 846
Сервиз: (+359) 2 45 17 808
Резервни части: (+359) 2 45 17 803

Работно време:

Продажби, каросерийни ремонти, резервни части и аксесоари:
▪️ Понеделник – Петък: 09:00-18:00 ч.
▪️ Събота: 10:00-16:00 ч.
▪️ Неделя: почивен ден

Механичен сервиз:
▪️ Понеделник – Петък: 08:00-19:00 ч.
▪️ Събота: 10:00-16:00 ч.
▪️ Неделя: почивен ден

М Кар Уест – BMW Сервиз

бул. Сливница 618,
гр. София, 1331

Сервиз: (+359) 882 465 636

Работно време:

Сервиз, резервни части и аксесоари:
▪️ Понeделник - Петък: 09:00-18:00 ч.
▪️ Събота: почивен ден
▪️ Неделя: почивен ден

Запазете час за сервиз
Обадете се сега