BMW GIFT КАРТА ЗА ВСЕКИ ПОВОД.

Подари това, което сърцето най-силно иска.

BMW GIFT КАРТА ЗА ВСЕКИ ПОВОД.

Подари това, което сърцето най-силно иска.

ПЕРФЕКТНИЯТ ПОДАРЪК ЗА ВСЕКИ BMW ЕНТУСИАСТ.

Предплатената BMW Gift карта от М Кар София представлява модерен подарък, който е алтернатива на традиционните подаръци.

Предлагат се три вида BMW Gift карти, подходящи за BMW, BMW M и BMW i фенове марката. Добавете лично отношение и изненадайте някого с прекрасен подарък още днес.

Картата се предоставя в луксозен брандиран плик и може да бъде закупена на стойност, посочена от клиента в момента на закупуването.

Със закупуване на предплатена Gift карта, потребителят приема и се задължава да спазва настоящите общи условия.

  ЗАКУПЕТЕ BMW GIFT КАРТА
  ОБЩА ТЕРМИНОЛОГИЯ.

  Дефиниции - по смисъла на тези общи условия, следните думи, термини и съкращения имат следното значение:

  • Предплатена подаръчна (Gift) карта – инструмент с определен срок на валидност, издаден от „М Кар София“ ЕООД под формата на пластмасова карта с уникален код, с който може да се осъществява пълно или частично заплащане на артикул(и) от търговския обект и онлайн магазина на „М Кар София“ ЕООД. Предплатената Gift карта по смисъла на тези общи условия е ваучер за конкретна цел по смисъла на §1, т. 89 ДР ЗДДС.
  • Онлайн магазин – онлайн магазина на „М Кар София“ ЕООД, с интернет адрес: https://shop.bmw-mcarsofia.bg/
  • Потребител - физическо лице, което предоставя Gift картата като заплащане или част от заплащане на стока в търговския обект или онлайн магазина на „М Кар София“ ЕООД.
  • Приносител - държател/притежател на Gift карта, издадена от „М Кар София“ ЕООД
  • Срок на валидност на предплатена Gift  карта – дванадесет месеца, считано от датата на платежния документ, с който е закупена предплатената Gift карта.
  • Стока – вещ, представляваща аксесоар, резервна част или „Lifestyle“ продукт от търговските марки BMW и MINI, която е предназначена за свободна продажба в търговския обект и онлайн магазина на „М Кар София“ ЕООД.
  • Търговски обект – търговския шоурум на „М Кар София“ ЕООД, находящ се на адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ №53
  • Търговски помощник – лице с месторабота в търговския обект на „М Кар София“ ЕООД, което по силата на договор с „М Кар София“ ЕООД има право да извършва търговски сделки по продажба на стока в търговския обект на дружеството.
  ОБЩИ УСЛОВИЯ.

  I. Общи положения

  1. Настоящите общи условия представляват споразумение между „М Кар София“ ЕООД, ЕИК: 203645296 и потребителите, във връзка с правото на потребителя да използва валидна предплатена Gift карта, издадена от „М Кар София“ ЕООД, в търговския обект или онлайн магазина на дружеството.
  2. Със закупуване на предплатена Gift карта, потребителят приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
  3. По смисъла на тези Общи условия, валидна предплатена Gift карта е тази, която е означенa като Gift карта и е предназначен за плащане на стока предлагана от „М Кар София“ ЕООД в търговския обект и онлайн магазина на дружеството и която:
  • е издадена от „М Кар София“ ЕООД;
  • е с ненарушена цялост;
  • е с четлив текст и уникален код;
  • e представена в търговския обект или използвана в онлайн магазина на М Кар София в срок до 12 /дванадесет/ месеца от датата, на която е закупена от М Кар София.
  1. „М Кар София“ ЕООД си запазва правото да изменя, допълва, променя, отменя или прекратява общите условия и стоката, до които същите се отнасят, при спазване на изискванията на приложимото законодателство. Актуалните общи условия ще бъдат публикувани на сайта: https://shop.bmw-mcarsofia.bg/
  2. Предплатена Gift карта - стойност, валидност, притежание, титулярство.
  3. Предплатена Gift карта се издават за стойност съгласно желанието на клиента, но за сума не по-малка от 50 лева с ДДС.
  4. Валидността на Gift картата е дванадесет месеца, считано от датата, на която е закупена от „М Кар София“ ЕООД.
  5. Валидността на Gift картата не може да се променя.
  6. Gift картата не е ценна книга, а инструмент, който се приема срещу заплащане на стоки /§1, т. 88 ДР ЗДДС/. Тя не може да се заменя срещу пари, парични знаци или ценни книги, да служи като обезпечение или да се предоставя като гаранция. Поради това, в случай че стойността на Gift картата е по-висока от стойността на стока, избрана от приносителя, разликата в сумите не подлежи на връщане, а за тази разлика приносителят на Gift картата може да избере друга стока.
  7. За титуляр на Gift картата и на произтичащите от нея права се счита приносителят на Gift картата.
  8. Gift картата не може да принадлежи на повече от едно лице.
  9. Търговските помощници, търговските пълномощници, персоналът, който отговаря за извършването на продажби на стока или услуги в търговския обект, имат право да преглеждат, проверяват, приемат, отказват приемането на Gift карти като заплащане, изцяло или частично, до размера на посочената Gift картата стойност, когато представената Gift карта не е валидна или при други несъответстващи на правомерното ползване условия.
  10. Предплатената Gift карта не може да бъде използвана за заплащане на сервизна услуга.

  III. Издаване и използване на предплатена Gift карта

  1. Предплатената Gift карта се придобива срещу заплащане в търговския обект на „М Кар София“ ЕООД.
  2. Предплатената Gift карта не гарантира наличието на стока, модели, наличност и/или размери на конкретен вид стока, предлагана от „М Кар София“ ЕООД.
  3. С оглед предназначението й да се ползва за плащане изцяло или частично на стойността на предлаганите от „М Кар София“ ЕООД стоки, предплатената Gift карта трябва да се предостави в търговския обект преди покупката на стоката.
  4. Предплатената Gift карта може да бъде използвана еднократно, до изтичането на валидността й.
  5. С предплатената Gift карта могат да бъдат придобити стоки на стойност не по-ниска от 50 лева с ДДС всяка.
  6. Предплатената Gift карта не може да бъде използвана за покупка на други предплатени Gift карти. Кредитът по предплатената Gift карта не може да бъде разменян за пари в брой.
  7. Предплатената Gift карта може да се използва за придобиване на повече от една стока.
  8. Ако стойността на стоката не се покрива напълно от предплатената Gift карта, разликата се доплаща от приносителя /потребителя/.
  9. За използване на предплатената Gift карта в онлайн магазина на „М Кар София“ ЕООД, приносителят/ползвателят следва да е регистриран потребител в www.shop.bmw-mcarsofia.bg. След въвеждане на избраните от потребителя/ползвателя артикули в потребителската кошница, следва в наличното за това поле да бъде въведен десетцифреният код на предплатената Gift карта.
  10. За стоката, придобита срещу приета предплатена Gift карта се прилагат същите условия за отговорност за недостатъци, рекламации, замяна и връщане като за всеки друг артикул, който се продава от „М Кар София“ ЕООД.
  11. Когато покупката е на стойност по-ниска от стойността на предплатената Gift карта, разликата не се възстановява в брой. За разликата потребителят има право да избере една или повече от предлаганите от „М Кар София“ ЕООД стока/и, която/които да плати с остатъка от кредита на предплатената Gift карта в момента на закупуването на първата стока. За плащането /доплащането се прилагат правилата на тези общи условия.
  12. Предплатената Gift карта може да бъде използвана еднократно в търговския обект или в онлайн магазина на „М Кар София“ ЕООД.

  IV. Ограничаване на отговорността

  1. „М Кар София“ ЕООД не носи отговорност за предплатена Gift карта, която след закупуването й е била загубена, открадната и/или повредена.
  2. „М Кар София“ ЕООД не подменя изгубени, откраднати или повредени предплатени Gift карти.
  3. „М Кар София“ ЕООД не проверява добросъвестното придобиване на предплатената Gift карта и легитимацията на нейния приносител, освен ако такова изискване не следва от закон.
  4. Закупена предплатената Gift карта не може да се връща.
  Обадете се сега